Cennik usług dodatkowych

Wprowadzono - 02-07-2021

Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu obowiązujący od 2 lutego 2024. Stawki nie zawierają podatku VAT. Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania indywidualnych kalkulacji w przypadku niestandardowych usług.

Cennik usług dodatkowych

Więcej

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wprowadzono - 26-08-2019

W Spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pisz. Niniejszy Regulamin wprowadzony został Uchwałą nr VII/80/19 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Więcej

Ceny wody i ścieków

Wprowadzono - 01-12-2012

Ceny wody i ścieków

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie decyzji znak BI.RZT.70.58.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 kwietnia 2021r. wprowadza się nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz od dnia 24.05.2021r.

Więcej

Formularze do pobrania

Wprowadzono - 30-11-2012

Więcej

Przyjmowanie stanu wodomierzy

Wprowadzono - 31-10-2012

Stan wodomierza można podać telefonicznie pod numerem

Tel. 87 423 38 50 wew. 35,36,37.

Więcej

Przyłączenie do sieci wod-kan

Wprowadzono - 31-10-2012

Przyłączenie do sieci wod-kan

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – KROK PO KROKU:

1.    Pobierz wniosek o wydanie warunków na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Pobierz wniosek
Wniosek otrzymasz również w Dziale Obsługi Klienta w Piszu, ul. Tęczowa 2, pokój nr 4.

Więcej

Cennik opłat za usługi

Wprowadzono - 30-10-2012

Cennik opłat za usługi
Oferta
Opłat za usługi
tekst jednolity na dzień 29.02.2016r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA z o.o. w PISZU
cennik obowiązuje od 01.10.2008r. z późn. zmianami

 

Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania indywidualnych kalkulacji w przypadku niestandardowych usług. Możliwość negocjowania cen i ustalania indywidualnych kalkulacji świadczonych u klienta.

Więcej

Dział techniczny

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zrzut nieczystości płynnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Zrzut nieczystości płynnych

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zrzut nieczystości płynnych,
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych w obsługiwanych gminach,
– odpis z KRS lub CEIDG,
– NIP
– REGON

Więcej

Odbiór nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi PW-K

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Deklaracje przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wprowadzono - 13-10-2012

  • Osoby fizyczne:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu (nie starszy niż z 2000r.).

– w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron

Druk do pobrania

– dowód osobisty,

Więcej

Wydanie zezwoleń na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacji udziela Dział Techniczny Tel. 87 423 38 50, 87 423 38 83

Więcej

Uzgadnianie projektów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod. i kan. sanitarnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Miejsce załatwienia sprawy
PWiK Sp z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
pokój nr 4

Więcej

Polecenie zapłaty

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Najczęściej zadawane pytania

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Odbiór techniczny i eksploatacyjny wybranych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 28-09-2012

Więcej

Zamontowanie wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej

Wprowadzono - 02-09-2012

WARUNKI TECHNICZNE – na zamontowanie wodomierza – podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu podlewania ogrodu.

Więcej