• Osoby fizyczne:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu (nie starszy niż z 2000r.).

– w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron

Druk do pobrania

– dowód osobisty,

  • Osoby prawne:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu

– odpis z KRS lub CEIDG,

– NIP

– REGON

– w przypadku zmiany właściciela należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron

Druk do pobrania
  • Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a Odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda i (lub) z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

Spółka może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności gdy podłączenie do sieci wykonane zostało bez zgody Spółki.

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.