Imię i nazwisko / Nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat (wymagane)

  Treść wiadomości (wymagane)

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu, ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz;
  2) Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu jest Pani Iwona Malczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 506 358 200 lub adresem email: malczyk@togatus.pl;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty,
  – ustalenia terminu realizacji zlecenia lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  – marketingu produktów i usług oferowanych przez PWiK Sp. z o. o. w Piszu i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  – wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
  – zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  – weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy,
  – marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.
  4) W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
  – świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
  – medycyna pracy, badania diagnostyczne, ubezpieczenia,
  – świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
  – świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
  – podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
  – organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.
  7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.
  9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy. Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Pani/Pana tymi kanałami np. w celu ustalenia stanu licznika wody, czy potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.
  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.