Historia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszu

Wprowadzono - 06-12-2012

Historia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszu

Na przełomie XIX i XXw. szereg miejscowości na terenie Prus Wschodnich zaopatrzono w sieć wodociągową. Również Pisz – ówczesny Johannisburg, zyskał w tym okresie nowoczesny wodociąg. Sieć została wybudowana przez firmę Heinricha Schevena z Düsseldorfu.
W pobliżu studni głębinowych będących źródłem wody wybudowano budynek stacji pomp i uzdatniania wody oraz okazały budynek wieży ciśnień o bogatym wystroju elewacji.
Budowę obiektu ukończono w 1907r. Pierwsze uruchomienie wodociągu nastąpiło 21.VIII.1907r. Zbiornik umieszczony na szczycie wieży zaopatrywał miejską sieć wodociągowa w wodę do roku 1992.

Więcej

Organa jednostki

Wprowadzono - 13-10-2012

1. Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów – Gmina i Miasto Pisz reprezentowane przez Burmistrza Pisza.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

1. rozpatrywanie, zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat;
2. podział zysków i decydowanie o pokryciu strat;
3. udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu;
4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
5. tworzenie funduszy z zysku do podziału;
6. zmiana umowy Spółki;
7. połączenie lub przekształcenie Spółki;
8. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
9. zbycie, nabycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim obciążeń;
10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz inne sprawy wymagające uchwały Wspólników stosownie do postanowień umowy Spółki lub przepisów prawa.

Więcej

Działalność

Wprowadzono - 13-10-2012

Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 [PKD 2007]:

1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).
4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
5) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
7) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
8) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).
10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)

Więcej

Praca w spółce

Wprowadzono - 10-10-2012

Praca w spółce

W chwili obecnej brak ofert pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piszu.

Więcej