Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 [PKD 2007]:

1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).
4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
5) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
7) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
8) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).
10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)

Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a wymienionych w punktach 1 i 2, a także jej obowiązki wobec odbiorców usług określa regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Piszu, stosownie do przepisów art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn.zm.).

Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń na rzecz mieszkańców gminy w zakresie określonym w pkt 1 i 2 ustępu 1, działając na podstawie zezwolenia uzyskanego w oparciu o przepisy art. 16-18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.