1. Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów – Gmina i Miasto Pisz reprezentowane przez Burmistrza Pisza.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

1. rozpatrywanie, zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat;
2. podział zysków i decydowanie o pokryciu strat;
3. udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu;
4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
5. tworzenie funduszy z zysku do podziału;
6. zmiana umowy Spółki;
7. połączenie lub przekształcenie Spółki;
8. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
9. zbycie, nabycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim obciążeń;
10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz inne sprawy wymagające uchwały Wspólników stosownie do postanowień umowy Spółki lub przepisów prawa.

2. Rada Nadzorcza

przewodniczący:
Jarosław Turski

członkowie:
Marek Konopka
Robert Ślesiński
Roman Romachów
Marcin Gromadzki

Kompetencje Rady Nadzorczej

Oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki;
  2. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
  3. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i zatwierdzanie regulaminu płac;
  4. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z Zarządem;
  5. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości;
  6. badanie bilansu Spółki oraz rachunku zysku i strat;
  7. przyjmowanie i ocena sprawozdań finansowych Spółki i przedstawienie ich na piśmie Zgromadzeniu Wspólników;
  8. merytoryczna ocena poszczególnych przedsięwzięć Spółki;
  9. ocena wniosków Zarządu co do pokrycia strat i podziału zysków;
  10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Zarząd Spółki

Leszek Jerzy Leniec