WARUNKI TECHNICZNE – na zamontowanie wodomierza – podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu podlewania ogrodu.

1. Instalacja podlicznikowa – jest to odcinek przewodu wewnętrznej instalacji wodociągowej Odbiorcy wraz z zaworem odcinającym z kurkiem spustowym i wodomierzem – podlicznikiem, zakończony zaworem czerplanym.
2. Na wewnętrznej instalacji wodociągowej Odbiorca montuje jeden wodomierz – podlicznik.
3. Instalacja podlicznikowa służy do przesyłania wody (bezpowrotnie zużytej), wykorzystywanej w celu podlewania roślin tylko w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.
4. Instalacja podlicznikowa przebiega najkrótszą trasą od wodomierza-podlicznika do zaworu czerpalnego umieszczonego na zewnętrznej części ściany budynku lub wyniesionego nad studnię wodomierzową.
5. Instalacji podlicznikowej nie można wbudowywać w ściany budynku oraz obudowywać.
6. Instalację podlicznikową na wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej wykonać wg załączonego schematu.
7. Wodomierz-podlicznik powinien być umieszczony w miejscu umożliwiającym odczyt, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
8. Wykonana instalacja podlega odbiorowi przez PWiK Spółka z o. o. w Piszu w zakresie zgodności jej realizacji z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod względem jakości wykonanych robót.
9. Koszty odbioru pokrywa Odbiorca wg zakładowego cennika usług.
10. Protokół końcowy podpisany przez Strony upoważnia do zawarcia umowy lub aneksu do umowy na dostawę wody i odbioru ścieków.
11. Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu zamontowania wodomierza – podlicznika, zakup wodomierza – podlicznika, legalizacja i naprawa wodomierza -podlicznika, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbywa się na koszt Odbiorcy.
12. Odbiorca do wykonania instalacji użyje wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku O systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).
13. Urządzenia lub instalacje nawadniające należy łączyć z zaworem czerpalnym tylko poprzez szybkozłącze.
14. Odbiorca przed zawarciem umowy lub aneksu do umowy dostarczy do PWiK Pisz dokument, potwierdzony za zgodność z oryginałem, stwierdzający prawo do posiadania nieruchomości.
15. PWiK Pisz nie ponosi odpowiedzialności za działania Odbiorcy polegające na naruszeniu praw osób trzecich w związku z wykonywaniem instalacji podlicznikowej.

Schemat zamontowania wodomierza-podlicznika