Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wprowadzono - 26-08-2019

W Spółce obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pisz. Niniejszy Regulamin wprowadzony został Uchwałą nr VII/80/19 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Więcej

Ceny wody i ścieków

Wprowadzono - 01-12-2012

Ceny wody i ścieków

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piszu nr XLIV/563/14 z dnia 29 maja 2014r, wprowadza się na okres od 01.07.2014 do 30.06.2015r nowe taryfy na wodę i ścieki.

 

L.p

Wyszczególnienie

TARYFY

2013/2014

2014/2015

I

Zaopatrzenie w wodę

Grupa I

Grupa II

Grupa I

Grupa II

1.

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł

2,71

2,71

2,83

2,83

2.

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń w zł/odbiorcę/m-ca) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

2,64

2,64

2,70

2,70

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

4,85

4,85

4,97

4,97

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

7,04

7,04

7,21

7,21

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

13,66

13,66

13,99

13,99

e) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 3 m-ce (zł/m-c)

2,27

X

2,32

X

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 2 m-ce (zł/m-c)

3,20

X

3,28

X

II

Odprowadzanie ścieków

1.

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł  

4,76

4,76

5,23

5,23

2.

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń w zł/odbiorcę/m-ca) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

1,89

1,89

1,94

1,94

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

2,81

2,81

2,88

2,88

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

3,73

3,73

3,82

3,82

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

6,50

6,50

6,66

6,66

e)wykonywanych na podstawie norm zużycia co 3 m-ce (zł/m-c)

2,81

X

2,88

X

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 2 m-ce (zł/m-c)

3,73

X

3,82

X

III

Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe  i roztopowe kanalizacją w zł/m2/m-c

0,27

0,27

0,27

0,27

IV*

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego rzez odbiorcę usług w zł w tym:1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

106,00

106,00

2) dla pozostałych odbiorców

116,00

116,00

3) dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych

136,00

136,00

V

Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej wartości ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej % przekroczenia parametru 

Od    0,1  do    30

Od  30,1  do    60

Od  60,1  do  100

Od 100,1 do  150

Od 150,1 do  200

Od 200,1 do  250

Od 250,1 do  300

Od 300,1 do  400

Od 400,1 do  500

Od 500,1 do  600

Od 600,1 do  700

Od 700,1 do  800

Od 800,1 do  900

Od 900,1 do 1000

 

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków                       15

30

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

 

Uwaga: Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Opłata pobierana jest bez względu na wynik odbioru. Do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywania usługi.

 

Więcej

Formularze do pobrania

Wprowadzono - 30-11-2012

Więcej

Przyjmowanie stanu wodomierzy

Wprowadzono - 31-10-2012

Stan wodomierza można podać telefonicznie pod numerem

Tel. 87 423 38 50 wew. 35,36,37.

Więcej

Przyłączenie do sieci wod-kan

Wprowadzono - 31-10-2012

Przyłączenie do sieci wod-kan

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – KROK PO KROKU:

1.    Pobierz wniosek o wydanie warunków na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Pobierz wniosek
Wniosek otrzymasz również w Dziale Obsługi Klienta w Piszu, ul. Tęczowa 2, pokój nr 4.

Więcej

Cennik opłat za usługi

Wprowadzono - 30-10-2012

Cennik opłat za usługi
Oferta
Opłat za usługi
tekst jednolity na dzień 29.02.2016r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA z o.o. w PISZU
cennik obowiązuje od 01.10.2008r. z późn. zmianami

 

Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania indywidualnych kalkulacji w przypadku niestandardowych usług. Możliwość negocjowania cen i ustalania indywidualnych kalkulacji świadczonych u klienta.

Więcej

Dział techniczny

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zrzut nieczystości płynnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Zrzut nieczystości płynnych

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zrzut nieczystości płynnych,
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych w obsługiwanych gminach,
– odpis z KRS lub CEIDG,
– NIP
– REGON

Więcej

Odbiór nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi PW-K

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Deklaracje przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wprowadzono - 13-10-2012

  • Osoby fizyczne:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu (nie starszy niż z 2000r.).

– w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron

Druk do pobrania

– dowód osobisty,

Więcej

Wydanie zezwoleń na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacji udziela Dział Techniczny Tel. 87 423 38 50, 87 423 38 83
Więcej

Uzgadnianie projektów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod. i kan. sanitarnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Miejsce załatwienia sprawy
PWiK Sp z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
pokój nr 4

Więcej

Polecenie zapłaty

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Najczęściej zadawane pytania

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Odbiór techniczny i eksploatacyjny wybranych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 28-09-2012

Więcej

Zamontowanie wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej

Wprowadzono - 02-09-2012

WARUNKI TECHNICZNE – na zamontowanie wodomierza – podlicznika na wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu podlewania ogrodu.

Więcej