Zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Deklaracje przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Wprowadzono - 13-10-2012

  • Osoby fizyczne:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: wypis z Księgi wieczystej lub umowa dzierżawy, najmu, użytkowania lub zarządu (nie starszy niż z 2000r.).

– w przypadku zmiany właściciela nieruchomości należy dysponować protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym: numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron

Druk do pobrania

– dowód osobisty,

Więcej

Wydanie zezwoleń na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacji udziela Dział Techniczny Tel. 87 423 38 50, 87 423 38 83
Więcej

Uzgadnianie projektów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod. i kan. sanitarnej

Wprowadzono - 13-10-2012

Miejsce załatwienia sprawy
PWiK Sp z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
pokój nr 4

Więcej

Polecenie zapłaty

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Najczęściej zadawane pytania

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Twardość wody

Wprowadzono - 13-10-2012

Twardość wody
Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:
  • stopniach niemieckich (°n lub °d) – 1°n = 10,00 mCaO w 1 litrze wody oraz 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • stopniach francuskich (°f) – 1°f = 10,00 mCaCO3 w 1 litrze wody
  • milivalach na litr (mval /l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
Więcej

Dane dotyczące długości sieci wodociągowej

Wprowadzono - 13-10-2012

SIEĆ WODOCIĄGOWA NA KONIEC ROKU 2011

OGÓŁEM PISZ WIEŚ
Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2011r: [mb] 142684 65387 77297
Długość przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2011r: [mb] 56650 36874 19776
Ilość przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2011r: [mb] 2755 1875 880

 

Więcej

Organa jednostki

Wprowadzono - 13-10-2012

1. Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów – Gmina i Miasto Pisz reprezentowane przez Burmistrza Pisza.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

1. rozpatrywanie, zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat;
2. podział zysków i decydowanie o pokryciu strat;
3. udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu;
4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
5. tworzenie funduszy z zysku do podziału;
6. zmiana umowy Spółki;
7. połączenie lub przekształcenie Spółki;
8. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
9. zbycie, nabycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim obciążeń;
10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz inne sprawy wymagające uchwały Wspólników stosownie do postanowień umowy Spółki lub przepisów prawa.

Więcej

Działalność

Wprowadzono - 13-10-2012

Działalność

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 [PKD 2007]:

1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).
4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
5) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
7) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
8) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).
10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)

Więcej

Praca w spółce

Wprowadzono - 10-10-2012

Praca w spółce

W chwili obecnej brak ofert pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piszu.

Więcej

Sonda

Wprowadzono - 09-10-2012

[colorvote id=”1″]

Więcej