Twardość wody
Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:
  • stopniach niemieckich (°n lub °d) – 1°n = 10,00 mCaO w 1 litrze wody oraz 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • stopniach francuskich (°f) – 1°f = 10,00 mCaCO3 w 1 litrze wody
  • milivalach na litr (mval /l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

Typowa twardość wody kranowej wynosi ok. 10°N. Woda poniżej 3°N jest uważana za miękką, zaś woda powyżej 30°N jest uważana za twardą.

Twardości wody do picia: wg norm polskich 60-500 mg CaCO3/dm3 dzieli się następująco:
  • bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3
  • miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
  • twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

 

Woda pochodząca z ujęć PWiK Pisz jest średniotwarda i wynosi 185mg/dm3, co odpowiada 10˚N (st. dH) (stopnie niemieckie)

 

mg CaCO3/dm3

stopnie niemieckie

twardość wody

185 mg/dm3

10˚N

średniotwarda