Przyjmowanie stanu wodomierzy

Wprowadzono - 31-10-2012

Stan wodomierza można podać telefonicznie pod numerem

Tel. 87 423 38 50 wew. 35,36,37.

Więcej

Przyłączenie do sieci wod-kan

Wprowadzono - 31-10-2012

Przyłączenie do sieci wod-kan

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – KROK PO KROKU:

1.    Pobierz wniosek o wydanie warunków na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Pobierz wniosek
Wniosek otrzymasz również w Dziale Obsługi Klienta w Piszu, ul. Tęczowa 2, pokój nr 4.

Więcej

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

Wprowadzono - 30-10-2012

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piszu nr XLIV/563/14 z dnia 29 maja 2014r, wprowadza się na okres od 01.07.2014 do 30.06.2015r nowe taryfy na wodę i ścieki.

Uchwała Rady Miejskiej – ceny wody Więcej

Cennik opłat za usługi

Wprowadzono - 30-10-2012

Cennik opłat za usługi
Oferta
Opłat za usługi
tekst jednolity na dzień 29.02.2016r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA z o.o. w PISZU
cennik obowiązuje od 01.10.2008r. z późn. zmianami

 

Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania indywidualnych kalkulacji w przypadku niestandardowych usług. Możliwość negocjowania cen i ustalania indywidualnych kalkulacji świadczonych u klienta.

Więcej

Wyniki badań wody

Wprowadzono - 30-10-2012

Wyniki badań wody

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE

ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Tel. centrala: 89 52 20 800; sekretariat; 89 52 72 382;
fax sekretariat: 89 52 73 284
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl www.bip.wios.olsztyn.pl

LABORATORIUM

Pracownia w Olsztynie 10-117 Olsztyn, ul. l Maja 13b

Tel. 89 52 20 800

Pracownia w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 10

Tel. 55 23 25 432

Pracownia w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

Tel. 87 42 83 616

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 180/2012/PG z dnia 25.06.2012

Więcej

Ujęcia wody

Wprowadzono - 28-10-2012

Ujęcia wody

Ujęcie Pisz

– ilość studni: 5 szt;
– zaopatruje w wodę: Pisz, Wąglik, Snopki, Maldanin, Imionek, Babrosty, Borki, Kałęczyn, Łupki, Łupki Kolonia;
– 2szt zbiorników ziemnych na wodę po 1000m3 każdy, materiał konstrukcyjny zbiorników wodnych – żelbet,
– liczba osób zaopatrywanych w wodę: ok. 21 000 osób
– długość sieci: 96,41 km
– materiał sieci: PCV, żeliwo, PE, stal ocynkowana;
– roczna produkcja: 1 000 380 m3/rok (2011)
– dobowa produkcja wody/średnia roczna: 3473 m3/dobę
– rodzaj uzdatniania wody: odżelazianie, odmanganianie;
– planowana modernizacja pompowni wody IIº i Stacji Uzdatniania Wody

Więcej

Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej

Wprowadzono - 27-10-2012

SIEĆ KANALIZACYJNA NA KONIEC ROKU 2011

OGÓŁEM PISZ WIEŚ
Długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2011r: [mb] 123010 71350 51660
Długość przyłączy kan. na dzień 31.12.2011r: [mb] 25781 15603 10178
Ilość przyłączy kanalizacyjnych na dzień 31.12.2011r: [mb] 1947 1455 492
Więcej

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Wprowadzono - 27-10-2012

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r, to właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, uprasza się mieszkańców o niezwłoczny kontakt z zarządcą sieci tj.  PWiK Sp. z o.o. oraz podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazujące wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną oraz nałożenie kary grzywny. (Dz.U.z 2005r. Nr236, póz.2008 z późn.zm.).

Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954).

Więcej

Zakończone przetargi

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacje na temat zakończonych przetargów znajdą Państwo na stronie Biluletynu Informacji Publicznej PWiK w Piszu.

Więcej

Aktualne przetargi

Wprowadzono - 13-10-2012

Informacje na temat aktualnych przetargów znajdą Państwo na stronie Biluletynu Informacji Publicznej PWiK w Piszu.

Więcej

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Wprowadzono - 13-10-2012

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/DN/10
Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w Piszu
z dnia 05.01.2010r

REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do zamówień określonych w § 1, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł (netto), a nie przekracza wyrażonej przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Więcej

Wodomierze

Wprowadzono - 13-10-2012

Wodomierze

Pracownicy obsługujący gospodarkę wodomierzową prowadzą obsługę techniczną wodomierzy głównych zainstalowanych na przyłączach wodociągowych, w szczególności wykonują następujące prace:
• odczyty wodomierzy,
• wymianę wodomierzy głównych uszkodzonych i do legalizacji,
• odbiory wodomierzy (nowozamontowanych i po wymianie).

Więcej

Dział techniczny

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej

Zrzut nieczystości płynnych

Wprowadzono - 13-10-2012

Zrzut nieczystości płynnych

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zlewnym Ścieków powinna złożyć następujące dokumenty:
– pisemny wniosek o zawarcie umowy na zrzut nieczystości płynnych,
– zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych w obsługiwanych gminach,
– odpis z KRS lub CEIDG,
– NIP
– REGON

Więcej

Odbiór nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi PW-K

Wprowadzono - 13-10-2012

Więcej