Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/DN/10
Dyrektora PWiK Sp. z o.o. w Piszu
z dnia 05.01.2010r

REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do zamówień określonych w § 1, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł (netto), a nie przekracza wyrażonej przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Spis treści 2
Rozdział I
Przepisy ogólne 3
Rozdział II
Zasady udzielania zamówień 5
ROZDZIAŁ III
Komisja przetargowa 6
ROZDZIAŁ IV
Postępowanie o udzielenie zamówienia 8
ROZDZIAŁ V
Wykonawcy 12
ROZDZIAŁ VI
Przetarg nieograniczony i ograniczony 14
ROZDZIAŁ VII
Negocjacje z ogłoszeniem 17
ROZDZIAŁ VIII
Negocjacje z zachowaniem konkurencji 18
ROZDZIAŁ IX
Zamówienie z wolnej ręki 19
ROZDZIAŁ X
Zapytanie o cenę 19
ROZDZIAŁ XI
Wybór najkorzystniejszej oferty 20
ROZDZIAŁ XII
Umowy 24
ROZDZIAŁ XIII
Protest 26
Odwołanie 27
ROZDZIAŁ XIV
Postanowienia końcowe 27

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności w zakresie :

1) tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowanie takimi sieciami;
2) związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków;
3) związanych z pozyskiwaniem wody pitnej.

3. Do działalności tej zalicza się w szczególności :
1) projektowanie i wykonywanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i innych obiektów związanych bezpośrednio z dystrybucją wody pitnej oraz transportem i oczyszczaniem ścieków;
2) zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
3) zakup materiałów związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
4) inne usługi, dostawy i roboty budowlane związane ze statutową działalnością firmy.

4. Postępowania o udzielenie zamówienia mają zapewnić zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 2

Ustala się następujące tryby udzielania zamówienia:
1. Jeżeli wartość zamówień, stanowi kwotę powyżej 3.500 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro podstawowym trybem udzielenia zamówienia jest: zapytanie ofertowe.
2. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, jego udzielenie poprzedzone jest postępowaniem prowadzonym w jednym z następujących trybów: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę.
3. Podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro, określany co najmniej raz na dwa lata, przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1. cenie – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę, usługę lub robotę budowlaną bez uwzględnienia podatku towarów i usług oraz podatku akcyzowego (cena netto).
2. dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy najmu, dzierżawy oraz leasingu;
3. Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Dyrektora Spółki lub osoby przez niego upoważnione;
4. najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo ofertę z najniższą ceną;
5. ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonanie części zamówienia;
6. ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia;
7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
8. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
9. usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
10. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
11. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
12. zamówieniach – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, z zastrzeżeniem §2;
13. Regulaminie – należy przez to rozumieć: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu.

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień

§ 4

Procedura udzielania zamówień, których wartość przekracza kwotę 3.500 zł (netto) do kwoty nie przekraczającej równowartości 14 000 euro.

Zapytanie ofertowe.
1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych stanowi wniosek Wnioskodawcy skierowany do Dyrektora Spółki.
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – wzór wniosku.
2. Wypełniony wniosek zatwierdzony przez Dyrektora Spółki jest podstawą do przeprowadzenia zapytanie ofertowego w formie sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego np. fax.
3. Z zapytania ofertowego w dowolnie wybranej formie pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządza notatkę służbową.
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – wzór notatki.
4. Cała dokumentacja z w/w czynności jest przekazywana do Działu Zamówień Publicznych Spółki celem weryfikacji pod kątem zgodności przeprowadzonego postępowania z niniejszym Regulaminem.
5. Dział Zamówień Publicznych Spółki nadaje znak sprawy dla danego postępowania.
6. Dział Zamówień Publicznych Spółki występuje do Dyrektora Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie w/w dokumentacji i udzielenie zamówienia w formie zlecenia lub umowy.
7. W przypadku udzielenia zamówienia w formie umowy jest ona rejestrowana w rejestrze zamówień prowadzonym przez Dział Zamówień Publicznych Spółki.
8. Cała dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest przez okres 4 lat w Dziale Zamówień Publicznych spółki, która jest odpowiedzialna jest za archiwizację dokumentacji.

§ 5

Procedura udzielania zamówienia
o wartości szacunkowej powyżej kwoty 14 000 euro.

1. Podstawowym trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.
2. Zamawiający może również udzielić zamówienia w trybie :
1) przetarg ograniczony,
2) negocjacje z ogłoszeniem,
3) negocjacje z zachowaniem konkurencji,
4) zamówienie z wolej ręki,
5) zapytanie o cenę.
3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
4. Zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy, który zostanie wybrany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Udzielenie zamówienia winno być dokonane po wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie dostawy, usługi lub roboty budowlane do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
7. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
8. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy, oraz usługi polegające na rozmieszczeniu lub instalacji, montażu dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

§ 6

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w Regulaminie.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z przetłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

ROZDZIAŁ III
Komisja przetargowa

§ 7

1. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonuje Komisja Przetargowa, która jest powołana przez Kierownika Zamawiającego w drodze zarządzenia wewnętrznego.
2. Do Komisji Przetargowej powoływani są członkowie tj. Przewodniczący Komisji Przetargowej, Sekretarz Komisji Przetargowej oraz minimum jeden członek Komisji Przetargowej, w tym minimum jeden członek Komisji Przetargowej będący przedstawicielem komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przygotowanie zamówienia.
3. Członkowie Komisji Przetargowej składają pisemne oświadczenia w sprawie bezstronności.
Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu – wzór oświadczenia Komisji Przetargowej.
4. Odwołania członków Komisji Przetargowej dokonuje Kierownik Zamawiającego, w drodze zarządzenia wewnętrznego.

§ 8

Członek Komisji Przetargowej zobowiązany jest rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie wykonywać powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 9

1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz do badania i oceny ofert. Do zadań Komisji przetargowej należą w szczególności:
1) weryfikacja dokumentacji przetargowej sporządzonej przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem akceptacji lub w uzasadnionych przypadkach opinii poszczególnych komórek merytorycznych Zamawiającego oraz określenie trybu udzielenia zamówienia.
2) wystąpienie do Kierownika Zamawiającego w przypadku postępowań powyżej równowartości kwoty 14 000 euro z wnioskiem o zatwierdzenie trybu postępowania i dokumentacji przetargowej,
3) przeprowadzenie postępowania, w tym badanie i ocena ofert,
4) sporządzenie protokołu z postępowania zawierającego co najmniej :
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) informacje o trybie udzielenia zamówienia,
c) termin wyznaczony do składania ofert,
d) kwotę brutto przeznaczoną na realizację zamówienia,
e) informacje o wykonawcach biorących udział w postępowaniu,
f) cenę i inne istotne elementy oferty (m. in. termin realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji jeżeli jest wymagana),
g) zestawienie zbiorcze z oceny ofert dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
h) skierowaną do Kierownika Zamawiającego propozycję co do wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania .
Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu – wzór protokołu z otwarcia ofert Komisji Przetargowej.
Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu – wzór protokołu z rozstrzygnięcia ofert Komisji Przetargowej.

2. Pracami Komisji Przetargowej kieruje Przewodniczący Komisji Przetargowej, a w przypadku jego nieobecności funkcję Przewodniczącego Komisji Przetargowej pełni Sekretarz Komisji Przetargowej.
3. Komisja Przetargowa wnioskuje do Kierownika Zamawiającego z propozycją wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10

Do zadań Przewodniczącego Komisji Przetargowej należy w szczególności :
a. wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji Przetargowej oraz jej prowadzenie;
b. podział zadań między członków Komisji Przetargowej;
c. nadzorowanie prawidłowego przeprowadzania postępowania;
d. kontrolowanie prawidłowości prowadzonej dokumentacji przetargowej;
e. informowanie Kierownika Zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji Przetargowej w toku postępowania.

§ 11

1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik Zamawiającego na wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej może powołać biegłych.
2. Biegły przedstawia swoją opinię na piśmie.
3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej, biegły bierze udział w pracach Komisji Przetargowej z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

ROZDZIAŁ IV
Postępowanie o udzielenie zamówienia

§ 12

Szczegółowe zestawienie przewidzianych do realizacji zadań na dany rok w terminie do dnia 1 marca Kierownicy Działów przekazują do komórek Spółki zajmujących się zamówieniami publicznymi.

§ 13

Zestawienie dla poszczególnych zadań powinno zawierać :
1. rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana),
2. określenie przedmiotu zamówienia;
3. szacunkową wartość zamówienia z oznaczeniem daty i sposobu jej szacowania;
4. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia postępowania oznaczonego w miesiącach;
5. oznaczenie planowanego terminu realizacji zamówienia.

Załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu – wzór zestawienia przewidzianych do realizacji zadań

§ 14

Komórki spółki zajmujące się zamówieniami publicznymi sporządzają zbiorczy harmonogram zadań przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym z podziałem na:
•roboty budowlane,
•usługi
•dostawy
który musi być zaparafowany przez Kierowników Działów i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego.
Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu – zbiorczy harmonogram zadań przewidzianych do realizacji w roku

§ 15

1. W terminie określonym w harmonogramie Kierownik Działu występuje do komórki ds. zamówień publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wymieniony w pkt.1 ust.1 wniosek zawiera :
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) opis warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
3) projekt/istotne postanowienia umowy,
4) rodzaj zamówienia ( roboty budowlane, usługi lub dostawy ) oraz oznaczenie numeryczne ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV);
5) szacunkową wartość zamówienia w kwocie netto, z podaniem daty oraz sposobu jej oszacowania,
6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za oszacowanie wartości zamówienia,
7) proponowany tryb, w jakim planuje się przeprowadzić zamówienie wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
8) proponowany termin wykonania zamówienia,
9) proponowane kryteria i ich znaczenie, wg których dokonywana będzie ocena ofert,
10) proponowana wysokość wadium,
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia,
2) opis warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. uprawnienia, doświadczenie, sytuacja ekonomiczna),
3) ważne postanowienia umowy,
4) załączniki, które mają być dołączone do SIWZ w formie elektronicznej (projekty, przedmiary robót, mapy, rysunki itp.),
5) obliczenia dotyczące wartości szacunkowej zamówienia.

Załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu – wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

§ 16

1. Na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 15, pracownik komórki ds. zamówień publicznych przygotowuje:
1) wniosek do Kierownika Zamawiającego o rozpoczęcie postępowania,
2) weryfikację SIWZ,
4) ogłoszenie, w zależności od wybranego trybu postępowania:
b. o przetargu nieograniczonym,
c. o przetargu ograniczonym,
d. o udzieleniu zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
e. zaproszenia do udziału w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji,
f. zaproszenia do udziału w trybie zapytania o cenę,
g. zaproszenia do rokowań przy udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki.

§ 17

Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji przetargowej odpowiedzialny jest Sekretarz Komisji Przetargowej, natomiast za przygotowanie obliczeń dotyczących wartości szacunkowej zamówienia wraz z podaniem daty i sposobu sporządzenia wartości szacunkowej, za przygotowanie części merytorycznej SIWZ tj. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wymagań zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, warunków stawianych wykonawcom oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, istotnych postanowień umowy, terminu realizacji zamówienia, kryteriów oceny ofert, odpowiada osoba występująca z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 18

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządza się dla każdego trybu udzielenia zamówień, z wyjątkiem trybu zamówienia z wolnej ręki.
2. SIWZ musi zawierać :
1) informację, że jest postępowanie prowadzone jest w oparciu o niniejszy Regulamin,
2) dane kontaktowe Zamawiającego,
3) tryb udzielenia zamówienia,
4) opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
5) termin wykonania zadania,
6) opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
7) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu,
8) wskazanie osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami,
9) wymagania dotyczące wadium,
10) termin związania ofertą,
11) opis sposobu przygotowywania ofert,
12) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
13) opis sposobu obliczenia ceny,
14) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert,
15) warunki i istotne dla stron postanowienia umowy, która ma być zawarta w wyniku przetargu.
3. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie tych podwykonawców, może określić w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego udostępnia się na stronie internetowej od dnia ogłoszenia zamówienia do upływu terminu składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
9. Dokonana w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się także na tej stronie.
10. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający może żądać opłaty za SIWZ pokrywającą koszty jej druku oraz przekazania.

§ 19

Ogłoszenia, jak również wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ w przypadku umieszczenia jej na stroni internetowej, Sekretarz Komisji Przetargowej:
1. zamieszcza na stronie internetowej Spółki www.pwik.bip.pisz.pl ,
2. wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki w miejscu ogólnie dostępnym,
3. przesyła do wskazanego wykonawcy, dla trybów dla których ogłoszenie nie jest opublikowane.

ROZDZIAŁ V

Wykonawcy

§ 20

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 21

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio dla wykonawców, o których mowa w ust.1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

§ 22

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia, lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) wykonawców, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Spółki lub dotychczas realizowane zamówienia na rzecz Zamawiającego wykonywali bez należytej staranności lub w sposób uciążliwy,
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono,
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
11) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 20 ust. 1 do 3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 23

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi wykonawca.

§ 24

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą internetową z potwierdzeniem, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemne.

ROZDZIAŁ VI
Przetarg nieograniczony i ograniczony

§ 25

1. Podstawowym trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.
2. Przetarg ograniczony może być zastosowany w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro, a dla dostaw i usług poniżej wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro.

§ 26

1. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

§ 27

1. Ogłoszenia o przetargach publikuje się w sposób określony w § 19 pkt. 1 i 2.
2. Zaproszenie do udziału w przetargu ograniczonym kieruje się do takiej liczby wykonawców, które zapewnią wybór najkorzystniejszej oferty i konkurencję, nie mniej jednak niż do trzech.
§ 28

Ogłoszenie o przetargu winno zawierać co najmniej :
1. nazwę i adres zamawiającego,
2. określenie trybu zamówienia,
3. opis przedmiotu zamówienia,
4. termin realizacji zamówienia,
5. informacje na temat wadium,
6. miejsce i termin składania ofert,
7. miejsce i termin otwarcia ofert,
8. określenie sposobu uzyskania SIWZ oraz jej cenę.

§ 29

Zamawiający może żądać od wykonawców uczestniczących w przetargach udokumentowania wiarygodności ekonomicznej i technicznej oraz referencji, w sposób określony w SIWZ.

§ 30

1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia sporządza się obowiązkowo dla Wszystkich trybów udzielenia zamówień oprócz trybu zamówienia z wolnej ręki.
2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia przesyła się na wniosek wykonawcy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 31

1. Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 000 euro, zamawiający żąda, a poniżej tej kwoty może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5% do 3 % wartości zamówienia i może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) w gwarancjach bankowych
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały dostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który został wykluczony z postępowania,
3) którego oferta została odrzucona.

§ 32

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w tym samym dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Komisja Przetargowa w obecności przybyłych wykonawców:
1) podaje liczbę wszystkich otrzymanych ofert, w tym ofert,
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę brutto, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3) podczas otwarcia ofert odczytuje informacje dotyczące złożenia oferty: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, warunki płatności, okres gwarancji.
4) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez wykonawców wyjaśnienia i oświadczenia.
5) Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) i 3) przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

§ 33

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia .

§ 34

W części niejawnej Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ i zgodnie z tymi kryteriami Członkowie Komisji Przetargowej dokonują oceny ofert.

§ 35

1. Protokół z czynności Komisji Przetargowej podpisują wszyscy obecni jej Członkowie.
2. Odmowa podpisu przez członka Komisji Przetargowej musi być uzasadniona pisemnie.
3. Propozycję o wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa przedkłada do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającemu.

§ 36

1. Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o zakończeniu przetargu i o wyborze jego oferty powstaje miedzy stronami stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o umowie przedwstępnej.
2. Umowa powinna zostać zawarta nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może żądać od wykonawcy należytego zabezpieczenia warunków umowy w wysokości od 2% do 10 % całkowitej wartości zamówienia obejmującej także podatek VAT.

ROZDZIAŁ VII
Negocjacje z ogłoszeniem

§ 37

1. Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający negocjuje warunki umowy z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
2. Negocjacje z ogłoszeniem można stosować, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty odrzucono, a można przypuszczać, że powtórny przetarg nie doprowadzi do zawarcia umowy,
2) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty,
3) gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, których charakter lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny,
4) wartość zamówienia nie przekracza wysokości wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro.

§ 38

Ogłoszenie o zamówieniach, o których mowa w § 37 powinno zawierać, co najmniej dane określone w § 28 pkt 1-7 oraz dodatkowo określenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji.

§ 39

1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz złożyli wnioski o dopuszczeniu ich do udziału w negocjacjach w liczbie określonej w ogłoszeniu, zapewniająca konkurencję, nie mniej niż do trzech.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców.

§ 40

Negocjacje między stronami mają charakter poufny. Zamawiający zobowiązany jest traktować jednakowo wszystkich wykonawców.

§ 41

1. Zamawiający zaprasza wykonawców z którymi prowadził negocjacje do składania ofert.
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o:
3. Do negocjacji z ogłoszeniem stosuje odpowiednio: § 18, 29, 31, 33, 34, 35 i 36.

ROZDZIAŁ VIII
Negocjacje bez ogłoszenia

§ 42

1. W trybie udzielenia zamówienia w wyniku negocjacji bez ogłoszenia zamawiający negocjuje warunki umowy z odpowiednią, zapewniającą konkurencję liczbą kandydatów, nie mniejszą niż trzech.
2. Negocjacje bez ogłoszenia stosować można, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, np. awaria,
2) wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ważnych ofert, lub wszystkie oferty odrzucono, a można w sposób uzasadniony przypuszczać, że powtórny przetarg nie doprowadzi do zawarcia umowy,
3) nie można z góry określić cech technicznych i jakościowych dostaw, usług lub robót budowlano – montażowych.
4) wartość zamówienia nie przekracza wysokości wyrażonej w złotych równowartości 100 000 euro.

§ 43

1. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach, wysyłając zaproszenia, do co najmniej trzech wykonawców.
2. Zaproszenie do składania ofert wstępnych powinno zawierać, co najmniej dane określone w § 28, pkt. 1-6.
3. Do negocjacji z zachowaniem konkurencji stosuje się odpowiednio: § 18, 29, 33, 34, 35 i 36.

ROZDZIAŁ IX
Zamówienie z wolnej ręki

§ 44

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

§ 45

Zamówienia z wolnej ręki można udzielić, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1. przedmiotem jest zamówienie dodatkowe, nie przekraczające 50% wartości uprzedniego zamówienia, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć, a zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i standardów,
2. ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych, można je uzyskać tylko od jednego wykonawcy,
3. ze względu na wyjątkową sytuację, której nie można było przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.
4. jeżeli prowadzone było postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego i nie złożone zostały żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

§ 46

Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego.

ROZDZIAŁ X
Zapytanie o cenę

§ 47

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

§ 48

Zapytanie o cenę może być stosowane, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach, a wartość zamówienia jest mniejsza niż 100 000 euro.
§ 49

Zapytanie o cenę polega na skierowaniu zapytania o cenę dostaw lub usług do dowolnej liczby wykonawców, którzy zapewnią wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej jednak niż do czterech.

§ 50

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najniższa cenę.

§ 51

Do trybu zapytanie o cenę stosuje się odpowiednio: § 33, 34 i 35.

ROZDZIAŁ XI
Wybór najkorzystniejszej oferty

§ 52

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

§ 53

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

§ 54

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§ 55

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni – jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro,
2) 60 dni – jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 56

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem ust.2 dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 57

1. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób :
1 ) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar :
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się , że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa) :
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
2. Zamawiający, poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

§ 58

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :
1. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
2. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
4. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
6. Jest niezgodna z niniejszym Regulaminem.

§ 59

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

§ 60

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ocenianych kryteriów, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych, informując ich o powodach takiego postępowania.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

§ 61

1. Niezwłocznie po wyborcze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie zarówno faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

§ 62

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po upływie terminu na wniesienie protestów, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy traci wadium, a zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

§ 63

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zawierający:
a. Opis przedmiotu zamówienia.
b. Informacje o trybie udzielenia zamówienia,
c. Informacje o wykonawcach,
d. Cenę i inne istotne elementy ofert,
e. Wskazanie wybranej oferty.
2. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 32 ust.3 pkt 3.
§ 64

Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

ROZDZIAŁ XII
Umowy

§ 65

1. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. W zamówieniach o wartości powyżej 14.000 euro wymagane jest, pod rygorem nieważności, zawarcie umowy w formie pisemnej.
3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza zakres przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
5. Podwykonawcy o których mowa w § 18 ust.3 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego zabezpieczenia umowy.

§ 66

1. Umowę zawiera się na czas określony.
2. Zawarcie umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, wymaga zgody Kierownika Zamawiającego, udzielonej przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zgody, o której mowa w ust. 2 nie wymaga zawarcie umów:
1) kredytu i pożyczki,
2) rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat,
3) ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat,

§ 67

Na czas nieokreślony może być zawarta umowa, której przedmiotem są dostawy:
1) energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
2) gazu z sieci gazowej,
3) ciepła z sieci ciepłowniczej,
4) licencji na oprogramowanie.

§ 68

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 69

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 70

1. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi przekracza wyrażoną w złotych równowartość 100 000 euro, zamawiający żąda, a poniżej tej kwoty może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości od 2% do 10% całkowitej wartości zamówienia obejmującej także podatek VAT.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być według wyboru wykonawcy wnoszone w jednej z n/w form :
1) w pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) w gwarancjach bankowych
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej wartości zamówienia obejmującej także podatek VAT podanej w ofercie albo maksymalnej wartości przewidywanego zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
6. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie za zgodą zamawiającego może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, w części 50% wymaganej wartości.
7. W przypadku, o którym mowa w ust.5, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 50% kwoty zabezpieczenia.
8. Zamawiający wpłaca kwoty potrącone na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
9. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

§ 71

1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać za zgodą zamawiającego zmiany formy zabezpieczenia na jedną z kilku form, o których mowa w § 70 ust. 2.
2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 72

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota o której mowa w ust.2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ XIII
Protest

§ 73

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust.3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

§ 74

1. W przypadku wniesienia protestu po upływie składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.
3. O wniesieniu protestu oraz jego treści zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Do czasu rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

§ 75

1. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
2. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy złożyli ofertę przetargową.
3. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
4. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

ODWOŁANIE
§ 76

Po oddaleniu lub odrzuceniu przez zamawiającego protestu nie przysługuje Wykonawcom odwołanie.

ROZDZIAŁ XIV
Postanowienia końcowe

§ 77

Do zamówień nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się zasady i tryby udzielania zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

§ 78

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia nr 2/DN/10 z dnia 05.01.2010r przez Dyrektora PWiK Pisz.

Regulamin udzielania zamówień publicznych (pobierz .doc)