Przyłączenie do sieci wod-kan

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne – KROK PO KROKU:

1.    Pobierz wniosek o wydanie warunków na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Pobierz wniosek
Wniosek otrzymasz również w Dziale Obsługi Klienta w Piszu, ul. Tęczowa 2, pokój nr 4.
2.    Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:
•    Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który ma być podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (np. akt notarialny, wypis z KW);
•    Mapa sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1:500 (lub 1:1000) w dwóch egzemplarzach potwierdzona przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej z zaznaczonymi trwałą techniką: granicami działki oraz obiektem (mapę możesz otrzymać Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Piszu, przy ul. Warszawska 1);
•    Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy powierzyłeś wypełnienie dokumentów i poprowadzenie formalności firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej);
3.    Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż w Dziale Obsługi Klienta.
4.    W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz w formie pisemnej warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jest to usługa nieodpłatna.
5.    Z warunkami przyłączenia udaj się do projektanta (sam decydujesz, do którego) w celu opracowania projektu budowlanego przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
6.    Gotowy projekt (dokumentację techniczną) złóż w Dziale Obsługi Klienta celem uzgodnienia. Jeśli projekt jest wykonany w sposób prawidłowy wyślemy Ci go pocztą wraz z fakturą VAT.
7.    Zapłać fakturę VAT wystawioną przez nasze Przedsiębiorstwo (możesz to zrobić przelewem bankowym lub w kasie przedsiębiorstwa przy ul. Tęczowa 2 w Piszu, pokój nr 7)
8.    Przed przystąpieniem do robót zgłoś w Starostwie Powiatowym zamiar budowy przyłącza. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, można rozpocząć prace.
9.    Przyłącze wodociągowe wykonuje PWiK Pisz lub inna wyspecjalizowana jednostka (na zlecenie i koszt odbiorcy).
10.     Przyłącze kanalizacyjne może wykonać PWiK Pisz (na zlecenie i koszt odbiorcy) lub możesz sam wykonać wykop, ułożyć przyłącze kanalizacyjne zgodnie z projektem budowlanym.
11.    Przed zasypaniem wykopu i ułożonego w nim przyłącza zgłoś do nas wykonanie tego etapu robót (pisemnie lub telefonicznie).
12.    W przypadku, gdy przyłącze ma wykonać PWiK Pisz podpisz zlecenie na wykonanie przyłącza(y).
13.     PWiK Sp. z o.o. podłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przyłącza, zamontuje zestaw wodomierzowy i wykona przeglądy techniczne przyłączy na podstawie uzgodnionego projektu.
14.     Po wykonaniu przez PWiK Sp. z o.o. wpięć przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych wykonaj mapę geodezyjną – inwentaryzację powykonawczą i dostarcz ją do Działu Obsługi Klienta w celu otrzymania od nas protokołu technicznego odbioru.
15.     Ostatnim krokiem będzie przygotowanie przez nas umowy, o przygotowaniu której poinformujemy Cię telefonicznie i ustalimy dogodny sposób oraz miejsce jej podpisania.