Wyniki badań wody

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE

ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Tel. centrala: 89 52 20 800; sekretariat; 89 52 72 382;
fax sekretariat: 89 52 73 284
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl www.bip.wios.olsztyn.pl

LABORATORIUM

Pracownia w Olsztynie 10-117 Olsztyn, ul. l Maja 13b

Tel. 89 52 20 800

Pracownia w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 10

Tel. 55 23 25 432

Pracownia w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

Tel. 87 42 83 616

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 180/2012/PG z dnia 25.06.2012


„Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy
ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dot. kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia
wiarygodnych technicznie wyników badań/wzorcowań”.

Q – badania akredytowane przez PCA,
NQ – badania nieakredytowane przez PCA

Certyfikat akredytacji AB 805 wydany 10.07.2007, ważny do 09.07.2015

Nazwa klienta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres klienta: 12-200 Pisz, ul Tęczowa 2

Metody pobierania próbek: PN-ISO 5664-5:2003 Q
Data pobierania/data przyjęcia próbek: 31.05.2012/31.05.2012
Data rozpoczęcia badania: 31.05.2012
Data zakończenia badania: 19.06.2012
Uwagi i objaśnienia:
* Dotyczy Umowy Nr 25/2012/PG z dnia 24.05.2012 r,
• Numery próbek:

699 – próbka wody surowej pobrana ze stacji uzdatniania wody w Piszu

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Bez pisemnej zgody Laboratorium
WIOŚ Olsztyn Sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

WYNIKI BADAŃ

 

Numer próbki

699

Oznakowanie próbki

2

Oznaczany parametr
Jednostka Norma i/lub procedura badawcza
Metoda badawcza
Q, BZT5                               mg/l O2
PG                                  PN-EN 1899-2:2002
Metoda miareczkowa

1,8

CHZT-Cr                            mg/l 02
PG                                      PN-ISO 6060:2006
Metoda miareczkowa

<29,0

Q, Zawiesiny ogólne                    mg/l
PG                              PN-EN 872:2007; PN-EN 872:2007/Ap.1:2007
Metoda wagowa

4,2

Fenole lotne                           mg/l
PG                            PN-EN ISO 14402:2004
Metoda spektrofotometrii przepływowej

<0,002

Q, Chlorki                             mg/l Cl
PG                                 PN-ISO 9297:1994
Metoda miareczkowa

10,9

Q, Siarczany                       mg/l SO4
PG                                     PN-ISO 9963-1:2001
Metoda wagowa

42,2

Q, Rtęć og.                             mg/l Hg
PG         PB-12/2006/PG wyd. 1 z 03.04.2006
Metoda z AMA 254

<0,00006

Q, Miedź og.                       Mg/l Cu
PO1                           PN-EN ISO 11885:2009
Metoda ICP

<0,002

Q, Kadm og.                        mg/l Cd
PO1                                     PN-EN ISO 11883:2009
Metoda ICP

<0,001

Q, Chrom og.                         mg/1 Cr
PO1                                       PN-BN ISO 11885:2009
Metoda 1CP

<0,002

Q, Cynk og.                           mg/1 Zn
PO1                          PN-EN ISO 11885:2009
Metoda ICP

<0,01

Q, Ołów og.                           mg/l Pb
PO1                                       PN-EN ISO 11885:2009
Metoda ICP

<0,005

NQ, WWA                                   µg/l
PE1   PB-01/2006/PE1 wyd. l z dnia 03.04.2006
Metoda HLCP

<0,0l

 

PE1 – badania wykonane w Pracowni w Elblągu

PG – badania wykonane w Pracowni w Giżycku

PO1 – badania wykonane w Pracowni w Olsztynie

„<” znak informujący o uzyskaniu wartości poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej

Uwagi dotyczące wyników badań/pomiarów:

– metale oznaczono jako formę ogólną po mineralizacji w piecu mikrofalowym

– w skład sumy WWU wchodzą: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g, h, i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

Wyniki do pobrania